علمی خبری

علمی خبری

اهمیت جلبک هادر آب وفاضلاب

انواع جلبک بر اساس محیط زندگی

جلبک های اپی زوئیک: قادر به رشد روی سطح بدن جانوران


جلبک های اپی فیتیک: قادر به رشد روی گیاهان

جلبک های اپی پلیک: قادر به رشد روی شن و ماسه

جلبک های اپی لیتیک: قادر به رشد روی تخته سنگها

جلبک های کرایوفلورا: قادر به رشد روی یخ و برف

جلبک های بنتوس یا کف زی: قادر به رشد در کف رودخانه های کم عمق

تقسیم بندی جلبک ها بر اساس کروماتوفر( دانه های رنگی):

جلبک سبز: دارای کروماتوفر کلروفیل

جلبک زرد: دارای کروماتوفر گزانتوفیل

جلبک قرمز: دارای کروماتوفر فیکو اریترین

جلبک آبی: دارای کروماتوفر فیکوسیانین

جلبک نارنجی: دارای کروماتوفر کاروتن

تقسیم بندی کلی جلبک ها بر اساس رنگ:

جلبک های سبز-آبی یا سیانوفایتا

جلبک های سبز یا کلروفایتا

جلبک های سبز-زرد یا کریزوفایتا

جلبک های سبز-قهوه ای یا فئوفایتا

جلبک های سبز-قرمز یا ردوفایتا

جلبک های مولد طعم و بو

ایجاد طعم و بو به علت تولید اسانس هایی که از دیواره سلولی شان ترشح می کنند.

مهمترین آنها: سراتیوم، آنابنا، آناسیستیس، تابلاریا، سینورا، داینوبریون، ولوکس، آفانیزومنون،سیندرا، مالوموناس

جلبک های مسدود کننده صافی ها

روی صافی چکنده رشد کرده و باعث ایجاد گرفتگی

می شوند و مهمترین آنها عبارتند از:

آناسیستیس، داینوبریون، کلرولا، دیاتوما، سیندرا، آنابنا، ناویکولا، پالملا، فلاژیلاریا، سیکلوتلا، کلستریوم، ملوسیرا

جلبک هایی که در برکه های تثبیت حضور دارند:

مهمترین: کروموناس، کریپتوموناس، اسپیریولینا، کلامیدوموناس، کلستریوم

جلبک های آبهای تمیز:

مهمترین: کالوتریکس، ناویکولا، سیکلوتلا، کلادوفورا، مریدون، رودوموناس، اولوتریکس

جلبک هایی که روی سطوح و دیواره مخازن رشد می کنند:

مهمترین: کلادوفورا، چارا، میکروسپورا، اولوتریکس، فورمیدیوم، گومفونما

جلبک های سواحل آب آلوده:

اولوا، ملوسیرا، اسپیریولینا

مشکلات جلبک ها در آب

-ایجاد طعم و بو در آب

-گرفتگی صافی ها

-ایجاد مشکل در انعقاد

-ایجاد مزاحمت روی سطوح و دیواره مخازن و کانال های آبرسانی

-افزایش نیاز به کلرزنی

-ایجاد گرفتگی در کانال های آبرسانی

-ایجاد پدیده اوتریفیکاسیون یا پیری زودرس دریاچه

مبارزه با جلبک ها

 - استفاده از سولفات مس با غلظت1ppm
-سوپر کلریناسیون

-جلوگیری از ورود نور به مخازن آب

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۲۶ساعت 21:45  توسط دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط  |